Standardvillkor

Standardvillkor 

Där texten hänvisar till "Leverantören", skall detta förstås som Simployer AB inklusive underleverantörer.

1. Leveranserna

Avtalet består av två leveranser: 1) Implementering och 2) Abonnemangstjänsten.

Simployer AB ansvarar för implementering, uppföljning och support av abonnemangstjänsten.

Simployer Solutions AS, et systerbolag i Simployer-gruppen, är underleverantör till Simployer AB för centrala abonnemangstjänster.

Simployer AB är kundens kontaktpunkt ("single point of contact") och fakturerar för samtliga bolag inom Simployer-gruppen.

2. Kundens nyttjanderätt

Leverantören har och behåller alla rättigheter till (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter och andra äganderätter) system (inklusive källkod och databaser), koncept, dokumentation och användarhandböcker som omfattas av avtalet. Kunden förbinder sig att inte sälja, hyra ut, låna ut eller på annat sätt överlåta sin tillgång till systemet till tredje part, utom när det är nödvändigt för kundens eget bruk. Kunden förbinder sig vidare att inte kopiera, modifiera, anpassa, massproducera, skapa härledda verk av eller på annat sätt olovligen nyttja systemet. Kunden har och behåller alla rättigheter till innehåll som har tagits fram av eller för Kunden, detta gäller även innehåll som är baserat på Leverantörens mallar. Sådant innehåll får inte användas i kommersiell verksamhet, varken som kostnadspliktig eller gratis tjänst.

Kunden får genom avtalet en löpande och icke överförbar dispositionsrätt till system med de begränsningar som följer av avtalet.

Nyttjanderätten till systemet och dess dokumentation ger Kunden rätt att använda sig av systemet genom Leverantörens driftcenter i den omfattning som framgår av parternas skriftliga avtal.

Kunden får endast använda systemet för databehandling i eget syfte. Databehandling för annan än Kunden mot ersättning får endast ske om Kunden ingått ett skriftligt avtal om detta med Leverantören.

Kunden är skyldig att endast lagra information och använda systemet i den omfattning och på ett sådant sätt som är förenligt med svensk lag. Om Kunden bryter mot denna förpliktelse utgör det ett väsentligt avtalsbrott vilket i sin tur kan utgöra grund för skadestånd om Kundens agerande tillfogar Leverantören ekonomisk eller renommémässig skada.

Om systemet innehåller texter, data, personuppgifter eller annan information som ägs eller nyttjas av Kunden ansvarar Kunden för att Kunden innehar full äganderätt eller nyttjanderätt att på sådant sätt använda sådana texter, data, personuppgifter eller annan information, samt att lagringen eller den faktiska användningen av detta material inte på annat sätt gör intrång i annans rätt eller strider mot lagar eller andra bestämmelser, inklusive vid var tidpunkt gällande integritetslagstiftning. Om tredje man eller myndighet riktar krav mot Leverantören med anledning av Kundens nyttjande av systemet eller Kundens texter, data eller annan information ska Kunden hålla Leverantören skadeslöst.

Systemet ska fysiskt ligga på Leverantörens driftscenter under avtalsperioden (eventuellt hos en professionell tredjepart som Leverantör nyttjar som underleverantör), om inte annat är avtalat med Kunden. Tillgång till systemet och ev. avbrott i systemleveransen regleras av det mellan parterna vid var tid gällande Service Level Agreement (SLA).

Kunden är skyldig att tillse att lösenord lagras och hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte ges tillgång till systemet.

Leverantören kommer inte att leverera information om Kundens data till kund om inte Kunden skriftligen begär det. Alla lösenord till Kundens användare lagras med irreversibel kryptering och det är inte möjligt för Leverantören att lämna ut lösenord.

Kunden har inte rätt att göra ändringar i systemets källkod. Eventuella ändringar som görs i samband med felsökning och underhåll får endast utföras av Leverantörens personal, om inte annat avtalats skriftligen i förväg.

Kundens nyttjanderätt gäller till dess att den sägs upp av endera parten i enlighet med punkt 8 eller avtalet hävs på grund av ett väsentligt avtalsbrott.

Fortlöpande avtal om nyttjanderätt inklusive underhåll/uppdatering är obligatoriskt för att Kunden ska ha rätt att nyttja systemet och avtalen ingår som en integrerad del av dessa standardvillkor. Leverantören förbehåller sig rätten att genomföra löpande felkorrigeringar och andra förändringar i systemet utan varsel. Kundens nyttjanderätt avser den senaste versionen av systemet.

Efter detta avtals upphörande äger Kunden ej rätt att på något sätt nyttja systemet eller tillgodogöra sig text, data, annan information eller immateriella rättigheter som tillhör Leverantören. Kunden har efter avtalets upphörande således inte rätt att till exempel använda sådana uppgifter i egna system eller system som förvaltas av andra.

3. Kundens medverkan till leverans

I de fall Leverantören är beroende av att få levererade texter, data, information, etc. från Kunden för att uppfylla sin del av avtalet, eller om Kunden annars ska bidra till fullbordandet, ska Kunden snarast möjligt och i enlighet med de tidsfrister som överenskommits med Leverantören bidra med dessa uppgifter eller åtgärder.

Om Kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt överenskommen tidsplan, kommer implementeringen faktureras, och systemet bli levererat på avtalat leveransdatum med ett innehåll begränsat till det som har mottagits och utifrån den information som erhållits före tidsfristerna.

4. Fakturering, prisjustering och mervärdeskatt

Första årets nyttjanderätt faktureras i förskott. Därefter faktureras nyttjanderätten inklusive uppdatering/underhåll i förskott 1 (en) gång per år, räknat från första nyttjanderättsfaktureringen. Implementeringstjänster kommer att faktureras efter avtalad framdrift för modulerna. Om inte annat avtalats, faktureras övriga tjänster löpande.

Priset för nyttjanderätt inklusive uppdatering/underhåll kan ändras av Leverantör en gång om året. Prisökning utöver konsumentprisindexen (KPI) baserat på köpsåret skall meddelas kunden.

Om antal användare ökar efter avtalsförnyelse, har Leverantören rätt att fakturera Kunden för det ökade antalet tills avtalsperioden löper ut.

Alla tjänster faktureras av Simployer AB.

5. Rätten att använda och ansvar for underleverantörer

Leverantören har rätt att använda underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter, bland annat den fysiska driften av systemets servrar. Leverantören ansvarar för att underleverantörens utförande är av samma standard som Leverantörens eget utförande. Nyttjande av underleverantör vid behandling av eventuella personuppgifter, regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet.

6. Force majeure

Om uppfyllandet av en parts avtalsförpliktelser helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras genom omständigheter utanför partens kontroll och som parten inte rimligen kan förväntas ha beaktat under avtalstiden eller undvikit följderna av, återkallas parternas skyldigheter under den tid som situationen kvarstår. Sådana faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, blixtnedslag, arbetskonflikt, ändrad myndighetsbestämmelse, strejk och lockout.

7. Avtalsbrott och ansvar

Brist/fördröjning (inklusive driftstopp) av systemet är endast förekommande om Kunden inte kan utföra de väsentliga funktioner som visas i produktbeskrivningen. Kunden är skyldig att testa systemet så snart som möjligt och att bekanta sig med systemets möjligheter och begränsningar enligt produktbeskrivningen. Leverantören ska alltid ha rimlig tid och möjlighet att korrigera eventuella brister/förseningar eller avhjälpa förhållandet på ett annat sätt. Brist/fördröjning måste påkallas skriftligen och utan onödigt dröjsmål efter det att felet eller förseningen har upptäckts eller borde ha upptäckts, annars kommer Kunden att förlora rätten till kompensation, prisreduktion, uppsägning och annan bristande efterlevnad.

Leverantören är inte ansvarig för förhållande som ligger utanför verksamhetens kontroll och som Leverantören inte rimligtvis kunde ha tagit i beaktning vid ingång av avtal eller undvika eller förekomma konsekvenserna av.

Kunden har inte rätt till prisavdrag eller att göra gällande andra påföljder beroende på avbrott i leveransen om Leverantören uppfyllt den garanterade upptid som fastställs i det vid tiden gällande Service Level Agreement (SLA).

Vid händelse av väsentligt avtalsbrott äger den andra parten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

Om Kunden gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott har Leverantören rätt att stoppa åtkomsten eller annat nyttjande av systemet till dess att grunden för det väsentliga avtalsbrottet är avhjälpt.

Kundens väsentliga avtalsbrott kan bland annat utgöras av utebliven betalning av hela eller delar av det överenskomna beloppet (förutsatt att Leverantören har meddelat Kunden om förseningen och givit Kunden möjlighet att betala beloppet inom en tidsfrist om minst 15 dagar) eller brott mot regleringen av nyttjanderätten. Om avtalet omfattar flera delleveranser har Leverantören rätt att häva separata delleveranser, förutsatt att hävningen inte gör övriga delleveranser obrukbara för Kunden.

Om Leverantören har gjort sig skyldigt till väsentligt avtalsbrott ska Kunden ha tillgång till sin data under en period som motsvarar avtalets uppsägningstid. Detta gäller inte om det är Kunden som gjort sig skyldig till avtalsbrottet.

Leverantören ska anses ha gjort sig skyldigt till ett väsentligt avtalsbrott endast om avtalsbrottet beror på att Leverantören har agerat grovt oaktsamt eller i strid mot gällande lagar och förordningar.

Leverantören frånsäger sig allt ansvar för indirekt skada, följdskada eller förlust av data om skadan inte beror på att Leverantören agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Indirekt skada inkluderar, men är inte begränsad till, utebliven vinst, förlust av kunder, förlust på grund av driftavbrott eller krav från tredje part. Leverantörens ansvar omfattar endast dokumenterad ekonomisk förlust som är en direkt följd av avtalsbrottet. Ersättningsansvar gäller därmed den del av leveransen som omfattas av det aktuella avtalsbrottet. Detta innebär att den totala ersättningen per avtalsperiod är begränsad till ett belopp som motsvarar totalt erlagd avgift för driftstjänsten exkl. moms för aktuell period. Om Kunden inte vidtar skäliga åtgärder för att begränsa sin skada ansvarar Kunden själv för den del av skadan som kunnat begränsas.

8. Varaktighet - upphörande

Avtalet om nyttjanderätt inklusive underhåll/uppdatering har en löptid om ett (1) år från avtalat leveransdatum. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett (1) år i taget om inte Leverantören eller Kunden har sagt upp avtalet senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen. En avtalsförlängning gäller för det antal användare som är registrerade vid tidpunkten för förlängningen.

Vid helt eller delvis upphörande av avtalet upphör Kundens tillgång, till den del av systemet och dokumentationen som upphörandet avser, omedelbart. Detta gäller oavsett om avtalets upphörande beror på uppsägning eller är en följd av att avtalet helt eller delvis hävts av en part på grund av väsentligt avtalsbrott. Hanteringen av Kundens data vid avtalets upphörande regleras i Service Level Agreement (SLA).

Om Kunden gjort sig skyldig till avtalsbrott har Leverantören rätt att neka Kunden att få ut sin data fram till dess att Kunden har avhjälpt grunden för avtalsbrottet eller ersatt Leverantören. Detta gäller inte personuppgifter.

9. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part utan skriftligt medgivande från Leverantören. Ett sådant samtycke krävs även om överlåtelsen görs som en del av Kundens sammanslagning med ett annat bolag (fusion) eller uppdelning av Kundens bolag (fission). Leverantören har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part.

10. Sekretess - affärshemligheter, etc.

All information som parternas anställda och andra som agerar på uppdrag av parterna får tillgång till i samband med genomförandet av avtalet ska behandlas konfidentiellt och inte lämnas ut till tredje part utan skriftligt medgivande från den andra parten.

Bestämmelsen i första stycket ska inte hindra offentliggörande av information om det krävs av en offentlig myndighet som är behörig att kräva sådant utlämnande. Om möjligt skall den andra parten underrättas innan sådan information offentliggörs.

Parterna kan också överföra information till utomstående i den utsträckning som är nödvändig för slutförande av avtalet, under förutsättning att mottagaren av informationen lyder under tystnadsplikt som framgår i denna punkt.

Denna punkt utgör inte hinder för parterna att använda den erfarenhet och expertis som utvecklats i samband med genomförandet av avtalet.

Tystnadsplikten gäller även efter upphörandet av detta avtal.

11. Ändring av standardvillkor och om gällande version

Leverantören kan ändra innehållet i avtalet och i bilagor, inklusive standardavtalsvillkoren. Ändringar kan till exempel komma som följd av produktutveckling, marknadsutveckling, företagsförändringar, oförutsedda händelser eller förändringar i regelverk. Om ändringar leder till väsentligt förändrade tjänster, har Kunden rätt att säga upp dessa.

Ändringar kommer att meddelas 90 dagar innan de träder i kraft. Förhandsbesked är inte nödvändigt när ändringarna är till fördel för Kunden eller inte har betydelse för Kunden.

Leverantörens vid var tids gällande standardvillkor, Service Level Agreement och personuppgiftsbiträdesavtal finns på leverantörens hemsida, se här

12. Tvister

Svensk lag ska gälla för avtalet. Tvist som uppstår i samband med avtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om förhandlingarna misslyckas ska tvisten avgöras av allmän domstol vid tingsrätten i Stockholm.

Om någon bestämmelse i detta avtal eller uppfyllandet av den betraktas som ogiltigt enligt lagen ska övriga bestämmelser oförändrat fortsätta att gälla.

 

v. 2.6.0