Simployer Trust CenterOther useful contentAgreements › Villkor for Learning Library - Sverige

Villkor för Learning Library - Sverige

Simployers Learning Library är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att kompetensutveckla era chefer. Tjänsten består av ett kursbibliotek med videokurser på svenska och engelska där varje individ själv väljer de kurser eller lärandeplaner som är relevanta.

Tjänsten ger varje användare obegränsad tillgång till befintliga och kommande kurser. Som administratör i produkten kan man via dashboards och rapporter se nyckeltal, vilka kurser som trendar och följa användandet av produkten.  

Tjänsten levereras digitalt via library.simployer.com och i Learning Library-appen. 

Learning Library är en abonnemangstjänst där abonnemang tecknas för 12 månader i taget.  

Tjänsten levereras av ett norskt systerbolag inom Simployer-gruppen, Simployer Solutions AS ("vi", "oss"), org. nr. 921407025 MVA, Kalnesveien 5, 1712 Grålum. Simployer AB kommer dock att vara din kontaktpunkt för frågor och andra ärenden. Simployer AB kommer även att sköta faktureringen.  

Kontaktinformation är: info.se@simployer.com , 031 84 01 80. 

Kunden för tjänsten är antingen den fysiska person som upprättar ett användarkonto och använder tjänsten (”du”), eller företaget som är uppgett som fakturamottagare vid beställning av tjänsten, som närmre beskrivs i punkt 1 nedan.   

1. Avtalsvillkor 

För att ta tjänsten i bruk måste du upprätta ett användarkonto.  

Om du uppger ett företag som fakturamottagare vid beställningen av tjänsten kommer företaget att vara kunden för tjänsten. Du ansvarar i så fall för att kunna ingå rättsligt bindande avtal å företagets vägnar.  

Punkt 3 i dessa villkor gäller enbart om det är du som person som är kund. Punkt 11 – 12 gäller enbart om företaget är kund. Övriga punkter gäller i bägge fall. 

2. Användarkonto 

Användarkonton som upprättas är personliga och kan inte delas med andra.   En licens kan dock överföras från en användare till en annan person i samma organisation, av kundens administratör.  

Vi förbehåller oss rätten till att registrera vem som använder tjänsten inom ramarna för gällande integritetsskyddslagstiftning. 

Du ska enbart använda din tillgång till Learning Library för normalt användande i enlighet med tjänstens tilltänkta syfte. Endast innehavare av en licens har rätt se innehåll i Learning Library.   

En användare som inte är en del av en organisationslicens kan själv radera sin användare i Learning Library. För organisationslicenser är det kundens administratör som hanterar användarna. Radering innebär att din tillgång till tjänsten upphör. Dina referenser, genvägar, sparat innehåll, lärandehistorik, användarlogg och liknande användarspecifik information raderas, bortsett från de fall där vi måste behålla information enligt lagstiftning.  

3. Ångerrätt 

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar räknat från dagen efter beställningsdag i enlighet med distansavtalslagen. Du medger dock att din ångerrätt förfaller om du accepterar att ta i bruk den betalbara tjänsten innan ångerfristen har löpt ut.  

4. Tjänstens kvalitet och tillgänglighet 

Skulle det uppstå störningar eller behov för underhåll av tjänsten visas status på status.simployer.com eller i tjänsten. 

Tjänsten fungerar bäst på nyare versioner av de vanligaste webbläsarna. Om du använder dig av äldre versioner eller mer okända webbläsare kan du uppleva att tjänsten inte fungerar som den ska. 

5. Rättigheter 

Simployer äger alla rättigheter till tjänsten, inklusive innehållet i tjänsten.  

Det är inte tillåtet att kopiera eller visa innehåll till andra som inte har en personlig licens till Learning Library eller på annat sätt dela innehåll eller utnyttja tillgången till att skapa motsvarande tjänster. 

6. Betalning 

Abonnemang gäller för 12 månader åt gången. Det förnyas automatiskt så till vida det inte sägs upp senast tre månader före starten av ny abonnemangsperiod. 

Abonnemang betalas i förskott per period, antingen genom att vi skickar faktura strax efter beställning eller genom att vi kräver betalning med kort. Vi kan frysa din tillgång till tjänsten så länge som förfallen faktura är obetald. 

Betalabonnemang kan starta med en gratis provperiod. Provperiod kan enbart nyttjas en gång per användare. 

Vid utebliven betalning kan vi kräva dröjsmålsränta i enlighet med gällande lagstiftning. 

Simployer kan ändra priser för tjänsten årligen. Vid extraordinära omständigheter, så som vid ovanlig ökning i prisnivån på de tjänster Simployer köper för att tillhandahålla sina tjänster vidare till kunder, förbehåller vi oss rätten att göra extraordinära prisjusteringar. Sådana ändringar skall dock motsvara den konkreta kostnadsökningen. Prisändringar kommer att kommuniceras per e-post. 

7. Uppsägning 

Betalabonnemang kan sägas upp via simployer.se/support eller genom eventuell uppsägningsfunktionalitet i Learning Library. Uppsägning måste ske senast tre månader innan starten av ny abonnemangsperiod. 

Radering av användarkonto påverkar inte skyldigheten att betala eventuella abonnemang som redan är påbörjade (inklusive abonnemang som startar inom mindre tid än tre månader efter att raderingsförfrågan blev mottagen). 

8. Överlåtelse 

Ett användarkonto är personligt och kan inte överlåtas till andra. En administratör hos kunden kan dock överföra ett abonnemang från en anställd till en annan i samma organisation.  

Simployer kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter till tredje part. 

9. Personuppgifter 

Som personuppgiftsansvarig kommer vi att behandla uppgifter om användarna i samband med tjänsten. Mer generell information om vår behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Leverantören registrerar användardata, vilken bland annat kan inkludera personuppgifter som inloggningsinformation, aktivitetslogg, sökhistorik, e-post och användarnamn. 

Registreringen är nödvändig för att uppfylla avtalet med kunden, inklusive att upptäcka utmaningar, att förbättra produkten och för statistiska ändamål knutna till tjänsterna. Den lagliga grunden för behandlingen av användardata är för att uppfylla Leverantörens åtagande av avtal. Den lagliga grunden för hantering av användardata för att upptäcka utmaningar, att förbättra produkten och för statiska ändamål är en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Leverantörens berättigade intresse av att möta dina behov, ge dig bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet. 

10. Ändringar 

Förändringar i användarvillkor kan komma att ske om vi exempelvis lanserar ny funktionalitet i tjänsten. De vid var tid gällande användarvillkoren kommer att finnas publicerade på simployer.se. Om vi gör väsentliga ändringar av villkoren kommer vi att meddela detta genom att skicka e-post eller genom att publicera information på simployer.se. Fortsatt användning av tjänsten efter sådant underrättande utgör en accept av de ändrade villkoren. 

11. Missförhållanden 

Ingen av parterna kan kräva ersättning från den andra parten för direkta eller indirekta förluster som kan uppstå som ett resultat från användande av tjänsten. 

Vårt totala ansvar per kalenderår är i alla tillfällen begränsat till den totala summan (exklusive moms) som har betalats för tjänsten de senaste 12 månaderna som omedelbart föregår den händelse som ger upphov till ersättningskrav från dig som användare. 

12. Force Majeure 

Om avtalets genomförande helt eller delvis förhindras, eller i väsentlig grad försvåras, på grund av förhållanden som ligger utanför en parts kontroll, och vilka man rimligen inte kunde ha förväntat sig att vederbörande skulle ha tagit i beaktande under avtalstiden, eller undvikit eller hanterat konsekvenserna av, upphävs parternas skyldigheter så länge som förhållandet varar. Dylika förhållanden inkluderar, men begränsas inte till, strejk, lockout, och alla övriga enskilda förhållanden som i enlighet med svensk lag kommer att bedömas som force majeure. 

13. Rättsliga tvister

Svensk lag skall gälla. Alla tvister som kan uppstå i samband med avtalet skall försöka lösas genom förhandlingar. Om inte förhandlingar leder till någon lösning, skall ärendet lösas i ordinarie domstolar med säte på den ort i Sverige där Simployer har sitt huvudkontor.