Simployer Trust CenterOther useful contentAgreements › Betingelser og vilkår for Learning Library - Norge

Betingelser og vilkår for Learning Library - Norge

Simployers Learning Library er en enkel og kostnadseffektiv måte å utvikle dine lederes kompetanse. Tjenesten består av et kursbibliotek med videokurs på norsk og engelsk hvor hver enkelt velger de kurs som er aktuelle.

Tjenesten gir hver bruker ubegrenset tilgang til eksisterende og kommende kurs. Som administrator i produktet kan du via dashboards og rapporter se nøkkeltall, hvilke kurs som trender, og følge bruken av produktet.

Tjenesten leveres digitalt via https://library.simployer.com og i Learning Library-appen.

Learning Library er en abonnementstjeneste der abonnementer tegnes for 12 måneder av gangen.

Tjenesten leveres av et norsk søsterselskap innenfor Simployer-gruppen, Simployer Solutions AS ("vi", "oss"), org.nr. 921407025, Kalnesveien 5, 1712 Grålum. Simployer AS vil imidlertid være ditt kontaktpunkt for spørsmål og andre henvendelser. Simployer AS vil også håndtere faktureringen.

Kontaktinformasjon er: info.no@simployer.com, tlf. +47 69 97 17 00.

Kunden for tjenesten er enten den fysiske personen som oppretter en brukerkonto og bruker tjenesten («deg»), eller det selskapet som er oppgitt som fakturamottaker ved bestilling av tjenesten, som nærmere beskrevet i punkt 1 nedenfor.

1. Avtalevilkår

For å bruke tjenesten må du opprette en brukerkonto.

Dersom du oppgir en virksomhet som fakturamottaker ved bestilling av tjenesten, vil virksomheten være kunde for tjenesten. I så fall er du ansvarlig for å kunne inngå juridisk bindende avtaler på vegne av virskomheten.

Punkt 3 i disse vilkårene gjelder kun dersom du som person er kunde. Punkt 11 – 12 gjelder kun dersom virksomheten er kunde. Andre punkter gjelder i begge tilfeller.

2. Brukerkonto

Brukerkontoer som er opprettet er personlige og kan ikke deles med andre. En lisens kan imidlertid overføres fra én bruker til en annen person i samme organisasjon, av kundens administrator.

Vi forbeholder oss retten til å registrere hvem som bruker tjenesten innenfor rammen av gjeldende personvernlovgivning.

Du må kun bruke din tilgang til Learning Library til vanlig bruk i samsvar med det tiltenkte formålet med tjenesten. Kun innehavere av en lisens har rett til å se innhold i biblioteket.

En bruker som ikke er en del av en organisasjonslisens kan selv initiere sletting av brukeren sin i plattformen. For organisasjonslisenser administrerer kundens administrator brukerne. Sletting betyr at tilgangen din til tjenesten avsluttes. Din legitimasjon, snarveier, lagret innhold, læringshistorikk, brukerlogg og lignende brukerspesifikk informasjon vil bli slettet, unntatt der vi er pålagt å beholde informasjon ved lov.

3. Angrerett

Du har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra dagen etter bestillingsdato i henhold til Angrerettloven. Du erkjenner imidlertid at angreretten din utløper hvis du tar i bruk vesentlig deler eller hele tjenesten før angrefristen er utløpt.

4. Tjenestens kvalitet og tilgjengelighet

Skulle det oppstå tekniske problemer eller behov for vedlikehold av tjenesten, vil status vises på https://status.simployer.com eller i tjenesten.

Tjenesten fungerer best på nyere versjoner av de vanligste nettleserne. Bruker du eldre versjoner eller mer ukjente nettlesere, kan du oppleve at tjenesten ikke fungerer som den skal.

5. Rettigheter

Simployer eier alle rettigheter til tjenesten, inkludert innholdet i tjenesten.

Det er ikke tillatt å kopiere eller vise innhold til andre som ikke har personlig lisens til Learning Library eller på annen måte dele innhold eller bruke tilgang til å lage tilsvarende tjenester.

6. Betaling

Abonnementene er gyldige i 12 måneder av gangen. Den fornyes automatisk med mindre den kanselleres senest tre måneder før starten av den nye abonnementsperioden.

Abonnement betales forskuddsvis per periode, enten ved å sende faktura umiddelbart etter bestilling eller ved å kreve betaling med kort. Vi kan fryse tilgangen din til tjenesten så lenge forfalt faktura er ubetalt.

Betalte abonnementer kan starte med en gratis prøveperiode. Prøveperiode kan kun brukes én gang per bruker.

Ved manglende betaling kan vi kreve forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lovverk.

Simployer kan endre prisene for tjenesten årlig. Under ekstraordinære omstendigheter, for eksempel ved en uvanlig økning i prisnivået på tjenestene Simployer kjøper for å levere sine tjenester til kunder, forbeholder vi oss retten til å foreta ekstraordinære prisjusteringer. Slike endringer vil imidlertid svare til den faktiske kostnadsøkningen. Prisendringer vil bli kommunisert på e-post.

7. Oppsigelse

Betalte abonnementer kan kanselleres via https://simployer.no/support eller gjennom tilgjengelig kanselleringsfunksjonalitet i Learning Library. Oppsigelse må skje senest tre måneder før oppstart av ny abonnementsperiode.

Sletting av en brukerkonto påvirker ikke forpliktelsen til å betale eventuelle abonnementer som allerede har startet (inkludert abonnementer som starter mindre enn tre måneder etter at kanselleringsforespørselen ble mottatt).

8. Overdragelse

En brukerkonto er personlig og kan ikke overføres til andre. En administrator hos kunden kan imidlertid overføre et abonnement fra en ansatt til en annen i samme organisasjon.

En arbeidsgiver kan overdra våre rettigheter og forpliktelser til tredjeparter.

9. Personopplysninger

Som behandlingsansvarlig vil vi behandle informasjon om brukerne i forbindelse med tjenesten. Mer generell informasjon om vår behandling av personopplysninger finner du i vår personvernerklæring på https://www.simployer.no/personvernerklaering.

Tilbyderen registrerer brukerdata, som kan omfatte personopplysninger som påloggingsinformasjon, aktivitetslogg, søkehistorikk, e-post og brukernavn.

Registreringen er nødvendig for å oppfylle avtalen med kunden, herunder for å oppdage utfordringer, for å forbedre produktet og for statistiske formål knyttet til tjenesten. Det rettslige grunnlaget for behandling av brukerdata er å oppfylle Leverandørens kontraktsmessige forpliktelser. Det rettslige grunnlaget for å håndtere brukerdata for å oppdage utfordringer, for å forbedre produktet og for statiske formål er en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for Leverandørens legitime interesse i å møte dine behov, gi deg best mulig service og utvikle vår virksomhet og våre produkter.

10. Endringer

Endringer i bruksvilkårene kan forekomme dersom vi for eksempel lanserer ny funksjonalitet i tjenesten. De til enhver tid gjeldende bruksvilkårene vil være tilgjengelig Leverandørens nettsider. Hvis vi gjør vesentlige endringer i vilkårene, vil vi varsle deg ved å sende en e-post eller ved å publisere informasjon gjennom tilgjengelig opplysningsfunksjonalitet i Learning Library . Fortsatt bruk av tjenesten etter slik melding utgjør aksept av de endrede vilkårene.

11. Mislighold

Ingen av partene kan kreve erstatning fra den andre parten for direkte eller indirekte tap som kan oppstå som følge av bruk av tjenesten.

Vårt totale ansvar per kalenderår er i alle tilfeller begrenset til den totale summen (eksklusiv merverdiavgift) som er betalt for tjenesten de siste 12 månedene umiddelbart forut for hendelsen som gir grunnlag for krav om kompensasjon fra deg som bruker.

12. Force majeure

Dersom gjennomføringen av avtalen helt eller delvis er forhindret, eller er vesentlig hindret, på grunn av forhold utenfor en parts kontroll, og som ikke med rimelighet kunne forventes å ha blitt tatt i betraktning i avtaleperioden, eller for å ha unngått eller håndtert konsekvensene av, er partenes forpliktelser suspendert så lenge forholdet varer. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout og alle andre individuelle omstendigheter som i samsvar med norsk lov vil bli vurdert som force majeure.

13. Tvister

Norsk lov skal gjelde. Alle tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal løses gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører til en løsning, må saken avgjøres i alminnelige domstoler med sete på det sted i Norge hvor Simployer har sitt hovedkontor.